Juridische informatie en privacy beleid

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, data, benamingen, handels- en domeinnamen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens die u zelf op vrijwillige basis verstrekt. Met het invullen en versturen van een invulformulier of het verzenden van een e-mail geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens of uw gegevens te laten verwijderen. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website. Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Foto’ op de website

De personen of hun ouders of voogd hebben toestemming gegeven om hun foto’s te publiceren op de website. Indien u nadien wenst terug te komen op uw beslissing, dan verwijderen we uw foto’s van de website, Stuur mij dan een mail en geef duidelijk aan, met een link of screenshot waar de te verwijderen foto zich bevindt. Enkel foto’s op de door ons beheerde websites en sociale media zijn van toepassing.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om te communiceren over uw vraag, offerte, bestelling, enz. Tenzij u expliciet de vraag stelt zullen uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden andere dan hiervoor beschreven. Wenst u inzage in de opgeslagen persoonsgegevens, wenst u aanpassingen door te geven of vergeten te worden stuur ons dan een email met uw wensen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan te allen tijde cookies via de gebruikte browser verwijderen van uw computer. Hoe u dit doet vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficient wordt gemaakt De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Onze aansprakelijkheid

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Linken naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van linken houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van ons rechtsgebied bevoegd.

E-mail

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van ons weer. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht ons niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat